Privacyverklaring

De Nationale Apotheek B.V., gevestigd aan Energieweg 4 3641 RT Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Zo zorgt de AVG onder andere voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Scope

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door De Nationale Apotheek B.V. worden verwerkt.

Contactgegevens

De Nationale Apotheek B.V.
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
+31 (0)297 760 080
klantenservice@nationale-apotheek.nl
http://www.nationale-apotheek.nl/

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50996266

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nationale Apotheek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als klant van De Nationale Apotheek wordt u gevraagd om medische informatie aan ons te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk is voor De Nationale Apotheek om de gevraagde dienstverlening aan u op een medisch- en farmaceutisch verantwoorde manier uit te voeren.

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer
 • Zorgverzekeringsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Medische gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@nationale-apotheek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Inlognaam en wachtwoord

Uw inlognaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelfverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw inlognaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de inlognaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen. Wij raden u uit veiligheidsoverwegingen aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nationale Apotheek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nationale Apotheek B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Nationale Apotheek B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nationale Apotheek B.V. bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nationale Apotheek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Nationale Apotheek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nationale Apotheek B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Nationale Apotheek B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Nationale Apotheek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@nationale-apotheek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Nationale Apotheek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nationale Apotheek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich inschrijft of een bestelling plaatst. Apothekers en apothekersassistenten hebben uitsluitend toegang tot ons apotheek informatiesysteem middels zogenaamde UZI passen, een innovatief elektronisch authenticatiemiddel speciaal voor de zorg.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoon of via klantenservice@nationale-apotheek.nl.

Versie 1.0
16 mei 2018