Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

nationale-apotheek.nl: een handelsnaam van De Nationale Apotheek B.V., gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50996266.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met nationale-apotheek.nl.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door nationale-apotheek.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of nationale-apotheek.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Website: www.nationale-apotheek.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van nationale-apotheek.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen nationale-apotheek.nl en Consument.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als nationale-apotheek.nl gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden nationale-apotheek.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
  • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is
  • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten
  • en de gedragscodes waaraan nationale-apotheek.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt nationale-apotheek.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

nationale-apotheek.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien nationale-apotheek.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

nationale-apotheek.nl zal bij de levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van nationale-apotheek.nl waar de Consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

het retouradres voor de producten.

Indien nationale-apotheek.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Alle receptplichtige door de nationale-apotheek.nl geleverde producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ongebruikt/ongedragen in de originele staat en verpakking aan nationale-apotheek.nl retourneren, conform de door nationale-apotheek.nl verstrekte duidelijke instructies op de Website.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal nationale-apotheek.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door nationale-apotheek.nl alleen worden uitgesloten indien nationale-apotheek.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door nationale-apotheek.nl tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • producten die kunnen bederven;
  • die receptplichtig zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. nationale-apotheek.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

nationale-apotheek.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.

Een door nationale-apotheek.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van nationale-apotheek.nl jegens nationale-apotheek.nl kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

nationale-apotheek.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan nationale-apotheek.nl kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal nationale-apotheek.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal nationale-apotheek.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal nationale-apotheek.nl de kosten van het betreffende product van de totale kosten aftrekken.

Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij nationale-apotheek.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levering van producten vindt plaats vanuit onze locatie Mijdrecht,

Artikel 11 – Betaling

De Consument dient de betalingen aan nationale-apotheek.nl volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, anderen betaling achteraf. Eventuele door de Consument na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan nationale-apotheek.nl te melden.

In geval van wanbetaling van de Consument heeft nationale-apotheek.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Consument en nationale-apotheek.nl over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door nationale-apotheek.nl te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Contactgegevens

info@nationale-apotheek.nl

Postadres:

De Nationale Apotheek
Postbus 237
3640 AE Mijdrecht