MEBENDAZOL APOTEX TAB 100MG 6ST

2.65

Verpakkingsgrootte: 6 tabletten

Artikelnummer: 16016130

Op voorraad

Samenstelling
Werkzame stof:
Mebendazol
Hulpstoffen:
Maïszetmeel
Natriumlaurylsulfaat
Gelatine
Glycerol (E422)
Microkristallijne cellulose (E460)
Natriumzetmeelglycolaat
Saccharinenatrium (E954)
Crospovidon (E1202)
Colloïdaal siliciumdioxide (E551)
Magnesiumstearaat (E470b)

Let op!

Niet gebruiken bij:
Niet gebruiken als u allergisch (overgevoeligheid) bent voor mebendazol of voor één van de andere bestanddelen uit de tablet.

Extra voorzichtig bij
Extra voorzichtig bij kinderen jonger dan 2 jaar. Het gebruik van mebendazol bij kinderen onder de 2 jaar wordt afgeraden, tenzij de voordelen opwegen tegen de risico’s. Er zijn onvoldoende gegevens over de benodigde dosisaanpassingen in deze leeftijdsgroep.

Inname met andere geneesmiddel
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Medicijnen waarvan bekend is dat het de werking van mebendazol kan beïnvloeden of waarvan mebendazol de werking kan beïnvloeden, zijn:
– cimetidine (een maagzuurremmer). Deze wisselwerking komt vooral voor bij langdurig gebruik van
hoger dan de aanbevolen doseringen. Bij lage doseringen is er van wisselwerking geen sprake.
– metronidazol (middel tegen bepaalde infecties). Het gelijktijdig gebruik van mebendazol en
metronidazol moet vermeden worden.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap:
Mebendazol anti-wormtabletten Apotex 100 mg kunt u tijdens de zwangerschap gebruiken, maar de
eerste drie maanden van de zwangerschap uitsluitend op advies van uw arts. De mogelijke risico’s van mebendazol gedurende de zwangerschap dienen afgewogen te worden tegen de verwachte therapeutische voordelen.
Borstvoeding:
Mebendazol kan in zeer kleine hoeveelheden voorkomen in de moedermelk. Bij gebruik van
mebendazol in therapeutische doseringen zijn geen ongewenste effecten te verwachten voor het kind. Mebendazol mag gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Inname bij rijvaardigheid en reactievermogen
Voor zover bekend is het niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid en
het vermogen om machines te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan mebendazol anti-wormtabletten Apotex 100 mg bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bij het gebruik van mebendazol anti-wormtabletten Apotex 100 mg kunnen de volgende bijwerkingen zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
– Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaand met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie). Dit kan voorkomen bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)
Immuunsysteemaandoeningen:
– overgevoeligheidsreacties, zoals anafylactische en anafylactoïde reacties
– huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria of galbulten)
– plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden
en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
– ernstige overgevoeligheid met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
– koorts bij zuigelingen (‘Wees extra voorzichtig met mebendazol anti-worm Apotex 100 mg’)
Zenuwstelselaandoeningen:
– stuipen (convulsies) bij zuigelingen
Maagdarmstelselaandoeningen:
– buikpijn en diarree (deze verschijnselen kunnen ook het gevolg zijn van de worminfectie zelf)
Lever- en galaandoeningen:
– leverontsteking (hepatitis) gepaard gaand met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
– abnormale leverfunctietesten (bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)
Huid- en onderhuidaandoeningen:
– huiduitslag (exantheem, rash)
– ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-) reactie gepaard gaand met koorts en blaren op de
huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
– huiduitslag met rode, vochtige, onregelmatige vlekken (erythema multiforme) bij zuigelingen
Nier- en urinewegaandoeningen:
– bepaalde vorm van nierontsteking (glomerulonefritis) (bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Bewaaradvies
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats, beneden 25°C.
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting “Exp” (= niet te gebruiken na).
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.